Accent in Huis hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij beschermen uw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik. We passen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot uw privacy toe, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

In deze verklaring leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en hoe we de wet toepassen.
Het doel van deze verklaring is om transparant te zijn over de verwerkingen die Accent in Huis onderneemt met de persoonsgegevens buiten haar eigen organisatie.
Deze verklaring kan in de loop van de tijd gewijzigd worden, bijvoorbeeld als de wet verandert of wij bepaalde verwerkingen toevoegen of beëindigen. De meest recente versie wordt telkens op onze website www.accentinhuis.nl gepubliceerd en wij raden u aan deze regelmatig te raadplegen.
Mocht u over deze verklaring of over onze verwerking van uw gegevens vragen hebben dan kunt u zich wenden tot info@accentinhuis.nl

1. DOELEN EN GRONDSLAGEN VAN DE VERWERKINGEN
De verwerkingen door Accent in Huis worden uitsluitend uitgevoerd in verband met haar activiteiten te weten het adviseren, begeleiden en uitvoeren van zaken ten behoeve van interieur- en vastgoedstylingvragen inclusief inrichting, stylen van woningen en/of bedrijfsruimten.
Dit doel kan worden onderverdeeld in een aantal subdoelen. In deze paragraaf 1. leggen wij uit welke (categorieën) persoonsgegevens wij verwerken voor welke van die subdoelen. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er ook een wettelijke grondslag aanwezig zijn. Ook deze benoemen we in deze paragraaf.

1.1 Levering van onze producten en diensten
Wanneer u als particulier of bedrijf belangstelling heeft getoond voor één van onze producten of diensten en vervolgens overgaat tot de aanschaf hiervan moeten wij bepaalde gegevens van u verzamelen.
De categorieën persoonsgegevens die wij van u voor dit subdoel verwerken zijn NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats) en contactgegevens (e-mail, telefoon).
We kunnen uw gegevens op diverse manieren verkrijgen:
– Rechtstreeks van u via e-mail, contactformulier website, telefoon of in een persoonlijk gesprek.
– Via derden:
a. Van het makelaarskantoor waar u de opdracht voor verkoop/verhuur van uw woning heeft neergelegd en wij als onafhankelijk samenwerkingspartner fungeren op het gebied van woningpresentatie;
b. Van de woningbouwcorporaties of projectontwikkelaar waar u een woning van gekocht of gehuurd heeft en wij u in hun opdracht gaan adviseren en bijstaan over de inrichtings- en afwerkingszaken;
c. Van HuisMakeOver, de franchise organisatie waar Accent in Huis bij is aangesloten en waarvoor wij als onafhankelijke samenwerkingspartner optreden en werkzaamheden verzorgen op gebied van interieur- en vastgoedstyling.
d. Via ‘verwijzende websites’ zoals met name www.allestylisten.nl , www.bnscrisp.nl , www.verkoopstylingonline.nl , www.stylink.nl, www.makeover.nl ontvangen wij per mail het aanvraagformulier voor interieur- of vastgoedstyling vragen met gegevens welke u zelf heeft ingevuld.
Voor wat betreft punt a. en b. is Accent in Huis slechts verwerker en niet verwerkersverantwoordelijke. Onze klant is het bedrijf wat ons inschakelt om een service/dienst te verlenen. Wanneer wij u naar aanleiding van een betreffend consult aanvullend producten en/of diensten leveren, dan wordt u tevens wel een betalende klant van Accent in Huis.
Indien wij producten en/of diensten hebben geleverd gebruiken wij deze gegevens tevens om service te leveren.
Voor punt c. en d. is Accent in Huis verwerkersverantwoordelijke. Wij slaan uw gegevens enkel op in ons eigen informatiesysteem.
Als wij met u een overeenkomst sluiten is de wettelijke grondslag voor de hier genoemde verwerkingen dat deze verwerkingen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Als wij een overeenkomst sluiten met een derde op grond waarvan wij in uw woning producten plaatsen of een dienst verlenen is de grondslag “noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang” (dat belang is de uitvoering van onze en uw overeenkomst met die derde).
Andere gegevens (zoals bv. gezinssamenstelling, leeftijd kinderen, woonwensen etc.) die nodig zijn voor het uitwerken van een interieuradvies op maat worden enkel voor het inventarisatiedeel van het advies en voor mogelijk toekomstige service doeleinden bewaard als onderdeel van het project. Hier zit geen systeem aan ten grondslag en is per project anders.

1.2 Bedrijfsvoering
Wanneer u onze contactpersoon bent voor één van de organisaties met wie wij samenwerken (zoals bijvoorbeeld makelaars, aannemers, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, installatie- en montagebedrijven, transporteurs) verwerken wij uw naam, functie en zakelijke contactgegevens (email, telefoonnummer) om contact met u te onderhouden over onze projecten en individuele leveringen.
Wij slaan uw gegevens hiervoor op in ons eigen informatiesysteem en niet in een online portal.
De wettelijke grondslag voor deze verwerkingen is dat deze noodzakelijk zijn voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang. Dit belang is het goed kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten.

1.3 Marketing van onze producten
Wij brengen op verschillende manieren onze producten bij onze doelgroep(en) onder de aandacht, namelijk:
a) Als u onze website(s) bezoekt kunt u daar een formulier invullen om informatie over onze pro- ducten cq diensten op te vragen of een afspraak te maken. Daarvoor verzoeken we u uw naam, tele- foonnummer en emailadres op te geven. Deze gegevens worden niet opgeslagen, enkel doorge- stuurd per mail.
b) Wanneer u van ons een product/dienst heeft afgenomen of u heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, houden wij de vrijheid om u periodiek per e-mail op de hoogte houden van (acties voor) onze producten/diensten tot u aangeeft deze niet langer te willen ontvangen.
c) Op onze website kunnen cookies van zogenaamde social media platforms geïnstalleerd zijn of wor- den. Daarover leest u meer onder 2. (“cookies”).
d) De grondslag voor de verwerkingen onder a), b) (voor zover u geen bestaande klant bent), c) en d) is toestemming. Die toestemming geeft u ons als u ons uw gegevens verstrekt om informatie te ontvangen, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, klant te worden dan wel door onze pagina op social media platforms te “liken” of “volgen”. Wanneer u een bestaande klant bent is de grondslag “noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang”, te weten het onderhouden van een relatie met onze klanten. U kunt u in alle gevallen uw toestemming te allen tijde intrekken door een berichtje te sturen aan info@accentinhuis.nl, of ons niet langer te “liken” of “volgen” op social media platforms.

Accent in Huis bewaart interieurfoto’s en –video’s van gerealiseerde projecten en opdrachten voor gebruik voor haar (online) Portfolio of voor Social Media doeleinden. Op deze manier kan Accent in Huis het resultaat van haar advies en werk laten zien aan anderen. Door klant te worden van Accent in Huis geeft u toestemming om deze interieurfoto’s en – video’s voor dit doeleind te gebruiken. Wilt u dit niet dan kunt u hiervoor een verzoek in dienen en zullen wij beeldmateriaal behorende bij uw project niet langer voor dit doeleind gebruiken.

2. COOKIES
Cookies zijn kleine bestandjes die via uw internet-browser op uw computer, mobiele telefoon of tablet worden geïnstalleerd. Wij maken vooralsnog nog geen gebruik van cookies. Voor toekomstige doeleinden is het niet ondenkbaar dat we deze wel gaan gebruiken. Zodra dit relevant is geldt de inhoud in deze paragraaf.
“First-party cookies zijn cookies die wij zelf plaatsen, “third-party cookies” zijn cookies die door derden via onze website worden geïnstalleerd en uitgelezen.
Cookies kunnen verder worden onderscheiden in niet-commerciële cookies en commerciële cookies.
Niet-commerciële cookies De niet-commerciële cookies die wij installeren zijn “technische” en “functionele” cookies. Die cookies zijn nodig voor het goed functioneren van onze website (bijvoorbeeld om gegevens te verwerken, in te loggen of content te kunnen bekijken. Het plaatsen en uitlezen hiervan wordt niet beschouwd als een verwerking van persoonsgegevens. Wij plaatsen ook “analytische cookies”. Die gebruiken wij alleen om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van onze website). Deze cookies worden door ons privacy vriendelijk ingesteld en worden daarom ook niet beschouwd als cookies waardoor persoonsgegevens worden verwerkt.

Commerciële cookies Als cookies worden geïnstalleerd en uitgelezen voor commerciële doeleinden (zoals het volgen van online gedrag van een persoon) worden ze geacht persoonsgegevens (zoals een IP-adres of informatie over online gedrag) te verzamelen. De commerciële cookies die wij plaatsen zijn “sociale media plugin cookies”. De social media plugin cookies (Facebook, LinkedIn) die wij plaatsen maken het gebruikers van die sociale media mogelijk om onze pagina op dat social media platform te “liken” of “volgen” en te delen met hun contacten binnen dat platform.
Om de informatie in deze Privacy- en cookieverklaring beknopt te houden en om te zorgen dat de informatie over het gebruik van social media plugin cookies die hier wordt gepubliceerd niet verouderd is geven wij er de voorkeur aan u te informeren over die cookies door te verwijzen naar de cookie statements van die sociale media: https://www.facebook.com/policies/cookies/ https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
U kunt uw browser zo instellen dat cookies niet automatisch op uw computer geplaatst worden. Let er op dat als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt door uw browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd er een kans bestaat dat (bepaalde) functies niet werken en dat u beperkt toegang hebt tot onze website(s).

3. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens die wij van u in het kader van de levering van onze producten en diensten verwerken worden alleen gedeeld met derden voor zover dat noodzakelijk is voor die levering. Denkt u daarbij aan fotografen, stoffeerders, woninginrichters, webshops, transport- montage- en installatiebedrijven en de partij die uw woning voor u (ver)bouwt of verhuurt.
De persoonsgegevens die wij van u als contactpersoon van onze zakelijke relaties verwerken worden alleen gedeeld met derden voor zover dat noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Denkt u daarbij aan andere relaties die betrokken zijn bij hetzelfde project en daarvoor contact met u moeten onderhouden of zakelijke dienstverleners.
De persoonsgegevens die wij van u voor marketingdoeleinden gebruiken worden niet met derden gedeeld met uitzondering van de social media platforms wanneer u ons “liket” of “volgt” op zo’n platform. Het social media platform is zelf verantwoordelijk voor haar verdere verwerking van uw gegevens en voor informatie over de bescherming hiervan verwijzen wij u naar de privacyverklaring van dat social media platform.
Intern worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt door medewerkers voor zover noodzakelijk om de onder 1. beschreven doelen te bereiken. Deze beperkte toegang tot uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door inzagerechten in en beveiliging van de toegang tot ons informatiesysteem.
Tot slot worden alle categorieën persoonsgegevens die wij verwerken gedeeld met zogenaamde verwerkers. Dit zijn onze IT leveranciers waaraan we de uitvoering van de verwerkingen waarvoor wij verantwoordelijk zijn hebben uitbesteed. Voorbeelden daarvan zijn leveranciers van externe software (voor emailmarketing, telecommunicatiediensten, het ontwerpen van woningen) en van hostingdiensten (van de website). Verwerkers hebben de wettelijke plicht om zich te houden aan de instructies van hun opdrachtgevers, om persoonsgegevens strikt geheim te houden en om passende beveiligingsmaatregelen te garanderen . Onze verwerkers hebben alleen toegang tot de door hen verwerkte persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor hun dienstverlening, bijvoorbeeld in het geval van een (dreigend) datalek.
Alle persoonsgegevens die onder onze verantwoordelijkheid worden verwerkt worden opgeslagen op servers die zich op het grondgebied van de Europese Unie bevinden.

BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren de persoonsgegevens als genoemd onder 1. niet langer dan voor het daar genoemde doel noodzakelijk is tenzij we ze langer moeten bewaren om aan wettelijke bewaarplichten te voldoen.
We houden daarbij rekening met de volgende aspecten: de duur van de overeenkomst tussen ons en u, wettelijke bewaartermijnen, verjaringstermijnen voor het instellen van juridische claims, de gemiddelde levensduur van onze producten, de noodzaak om gegevens op te slaan voor later gebruik (waar mogelijk geanonimiseerd). Dat betekent concreet het volgende.
Als we uw persoonsgegevens hebben verwerkt voor de levering van een product of dienst (ook als uw order op enig moment is geannuleerd) bewaren wij deze voor een periode van 7 jaar na afloop van het boekjaar waarin de aflevering (of annulering) plaatsvond om te voldoen aan onze wettelijke bewaarplicht op grond van belastingwetgeving. Om service te leveren en u na de levensduur van ons product/dienst te interesseren voor een nieuwe aankoop bewaren wij uw persoonsgegevens na de aflevering voor een periode van 10 jaar. Indien u, nadat wij u benaderd hebben, niet ingaat op onze uitnodiging vernietigen wij definitief uw persoonsgegevens.
Als we uw persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering hebben verwerkt bewaren wij deze gedurende een periode van 7 jaar na het einde van ons boekjaar om te voldoen aan onze wettelijke bewaarplicht op grond van belastingwetgeving.

Als we uw persoonsgegevens hebben ontvangen van onze partners of van u, naar aanleiding van uw verzoek via onze website om u informatie toe te sturen, of een afspraak te maken in showroom en er is naar aanleiding van deze communicatie geen vervolgcontact, of u geeft aan niet langer geïnteresseerd te zijn in onze producten of diensten bewaren wij uw gegevens maximaal drie maanden.
Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief of ons op een social media platform heeft “geliket” of “volgt” bewaren wij uw gegevens tot u gebruik maakt van de mogelijkheid u uit te schrijven c.q. ons niet meer “liket” of “volgt” op een social media platform door het wijzigen van uw instellingen.
Als er in de loop van een bewaartermijn een juridisch geschil ontstaat tussen ons en u of uw organisatie zullen we uw persoonsgegevens bewaren totdat dat geschil is beëindigd. Na verloop van één van de hiervoor genoemde bewaartermijnen vernietigen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens definitief.

6. UW RECHTEN
De wet geeft u bepaalde rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn: het recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en dataportabiliteit. Deze zullen we kort aan u uitleggen.
Recht op inzage Het recht op inzage houdt in dat wij u op uw verzoek moeten laten weten welke persoonsgegevens we van u verwerken.
Recht op rectificatie Het recht op rectificatie houdt in dat wanneer de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist zijn wij deze op uw verzoek moeten corrigeren.
Recht op wissing Het recht op wissing houdt in dat u ons kunt verzoeken uw gegevens te verwijderen onder meer wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking (zie hierna) en wij geen “dwingende gronden” hebben om ze nog langer te verwerken.
Recht op beperking Het recht op beperking houdt in dat wanneer u – van mening bent dat de gegevens niet juist zijn of dat de verwerking van de gegevens onrechtmatig of onnodig is maar in verband met uw juridische positie niet gewist kunnen worden; of – bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking (zie hierna) u ons kunt verzoeken de verwerking op te schorten.
Wij mogen dan – uitzonderingen daargelaten – de persoonsgegevens zonder uw toestemming alleen nog opslaan tot duidelijk is of uw standpunt terecht is. Dit geldt ook voor de verwerkers, die wij moeten informeren.
Recht op bezwaar Het recht op bezwaar houdt in dat u zich kunt verzetten tegen de verwerkingen die wij uitvoeren op grond van ons gerechtvaardigd belang. Wij beëindigen dan de betreffende verwerking, tenzij we “dwingende gronden” hebben om dit niet te doen. Voor zover u toestemming heeft verleend voor een verwerking (bijvoorbeeld de ontvangst van een nieuwsbrief) kunt u bezwaar maken door gebruik te maken van uw afmeldmogelijkheid.

Recht op dataportabiliteit Het recht op dataportabiliteit houdt in dat u ons kunt verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt aan u ter beschikking te stellen zodat u ze ergens anders kunt (laten) verwerken.
U kunt verzoeken tot het uitoefenen van de hiervoor genoemde rechten aan ons richten door een email te sturen aan info@accentinhuis.nl.
Wij zullen binnen ten hoogste een maand op uw verzoek reageren. We zullen u laten weten wat de eventuele consequenties zijn van het voldoen aan uw verzoek. Als we van mening zijn dat we goede redenen hebben om uw verzoek (ten dele) te weigeren zullen we u die redenen in onze reactie laten weten. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat wij door aan uw verzoek te beantwoorden onze rechten niet meer kunnen uitoefenen.
Tot slot berichten wij u dat, mocht u van mening zijn dat wij door onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd met de wet handelen we dat graag vernemen. We proberen dan met u een oplossing te vinden om tegemoet te komen aan uw bezwaren. Komen we er toch niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie hiervoor de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Best, juni 2018