Algemene Voorwaarden Accent in Huis

Algemene Voorwaarden – Accent in Huis

Accent in Huis
Joh. Frisopark 73
5684 GD  BEST
www.accentinhuis.nl
info@accentinhuis.nl
06-25473240
KvK 17273186

 

 

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Definities:

 1. Accent in Huis: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17273186; gevestigd aan het Joh. Frisopark 73, 5684 GD BEST;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Accent in Huis een overeenkomst sluit;
 3. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de Opdrachtgever en Accent in Huis.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts-)handelingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Accent in Huis.

1.3  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met Accent in Huis, voor de uitvoering waarvan door Accent in Huis derden dienen te worden betrokken.

1.5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Het staat Accent in Huis alsdan vrij de nietige c.q. vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8. Indien Accent in Huis niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Accent in Huis in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.9. De rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Accent in Huis is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

 

Artikel 2 – Offertes, aanbiedingen en prijzen

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Accent in Huis zijn gebaseerd op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt en volledig vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2. Accent in Huis kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de opgegeven prijs inclusief B.T.W. is.

2.4. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Accent in Huis te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

2.5. Een Overeenkomst tussen Accent in Huis en Opdrachtgever komt tot stand indien en voor zover Accent in Huis een opdracht schriftelijk of per e-mail aanvaardt of indien door Accent in Huis uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.  .

2.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Accent in Huis niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.7. Indien Accent in Huis met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Accent in Huis niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voorvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolgde de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

Artikel 3 – Uitvoering van de opdracht

 • Accent in Huis draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt naar beste inzicht en vermogen conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit. Accent in Huis is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogde.
 • Accent in Huis heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij de selectie van derden zal Accent in Huis de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de Overeenkomst en alle benodigde informatie aan Accent in Huis verstrekken.
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of materialen, waarvan Accent in Huis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Accent in Huis worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze zaken niet verstrekt, dan is Accent in Huis niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en/of materialen niet tijdig aan Accent in Huis zijn verstrekt, heeft Accent in Huis het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
 • Indien door Accent in Huis of door Accent in Huis ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Tevens zullen de aanwezige nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, kosteloos door Accent in Huis gebruikt kunnen worden.
 • Accent in Huis is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 

Artikel 4 – Levertijd

 • De door Accent in Huis opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. Eventuele levertijden worden in principe bij benadering vermeld. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding
 • De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de benodigde gegevens en/of materialen aan Accent in Huis ter beschikking heeft gesteld. Accent in Huis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Accent in Huis is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens danwel materialen.

 

Artikel 5 – Verkregen informatie en documenten

 • Het is Opdrachtgever slechts toegestaan de verkregen informatie en documenten van Accent in Huis te gebruiken in de uitoefening van het eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privé-sfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan deze informatie en documenten op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Accent in Huis..
 • Accent in Huis is verplicht tot geheimhouding van persoonlijke gegevens waarover zij van de Opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Accent in Huis tot mededeling verplicht. Uitzondering op genoemd geheimhoudingsplicht betreffen gemaakte projectfoto’s cq -video’s van het resultaat (interieur voor- en nabeelden) van een opdracht. Door klant te worden bij Accent in Huis geeft u automatisch toestemming dat dit beeldmateriaal voor (online) portfolio of voor Social Media doeleinden gebruikt mogen worden. Enkel als u hier expliciet geen toestemming voor geeft zal Accent in Huis dit beeldmateriaal niet gebruiken.
 • Accent in Huis heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de Opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, binnen een naar goeddunken van Accent in Huis te bepalen termijn.

 

Artikel 6 – Prijs en Betaling

6.1. De hoogte van de door Opdrachtgever aan Accent in Huis verschuldigde vergoeding wordt, hetzij voorafgaand aan het uitvoeren van de Overeenkomst tussen partijen, bindend vastgesteld, hetzij afhankelijk gesteld van het aantal door Accent in Huis bestede uren, waarbij Accent in Huis periodiek zal factureren op basis van nacalculatie. Tevens is Accent in Huis gerechtigd kosten in rekening te brengen, zoals, maar niet beperkt tot, kosten voor het inhuren van derden, reiskosten en overige kosten.

6.2. Facturering vindt plaats na ontvangst van de ondertekende offerte en/of aanvang van de werkzaamheden dan wel op basis van nacalculatie. Accent in Huis is gerechtigd uitvoering van (een gedeelte van) de Overeenkomst afhankelijk te stellen van vooruitbetaling.

6.3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Accent in Huis op de factuur aan te geven wijze. Indien in onderling overleg een andere betaaltermijn wordt afgesproken, wordt hiervan melding gemaakt in de opdrachtovereenkomst en op de factuur. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

6.4.  De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Accent in Huis verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.5. Bij niet of niet-tijdige betaling is Opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.6. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6.7. Wanneer Opdrachtgever (in geval natuurlijke persoon) besluit het/de te koop staande onroerend(e) goed(eren) uit de verkoop te halen danwel (in geval rechtspersoon) de verkoopopdracht van onroerend(e) goed(eren) ingetrokken wordt, blijft de vordering van Accent in Huis op Opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich dan over te gaan tot onmiddellijke betaling van de vordering van Accent in Huis.

 

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en klachtenregeling

7.1. Accent in Huis is niet aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij aan Accent in Huis opzet of grove schuld kan worden verweten.

 • Accent in Huis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Accent in Huis is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Accent in Huis kenbaar behoorde te zijn.
 • Accent in Huis is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Indien Accent in Huis derden heeft ingeschakeld en deze derde zijn aansprakelijkheid verder heeft beperkt dan Accent in Huis, is Accent in Huis gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Accent in Huis voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
 • Iedere eventuele aansprakelijkheid van Accent in Huis uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Accent in Huis gedane uitkering, dan wel indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of indien de schade niet door een verzekering wordt gedekt, tot ten hoogste het totale factuurbedrag behorend bij de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle eventuele aanspraken en/of klachten jegens Accent in Huis dienen binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk te worden gemeld. Indien eventuele aanspraken en/of klachten niet binnen uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk zijn gemeld, vervalt de mogelijkheid tot indienen ervan en vervalt tevens de aansprakelijkheid.
 • Indien een klacht gegrond is, zal Accent in Huis de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt.

 

Artikel 8 – Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Accent in Huis ontslagen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan, naast hetgeen in  de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, voorzien of niet-voorzien, waar Accent in Huis geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

8.3. Indien Accent in Huis ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen en aan dit deel zelfstandige waarde toekomt, is Accent in Huis gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 9 – Diversen

9.1. Accent in Huis is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

9.2. In de volgende situaties is Accent in Huis gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst per direct te ontbinden zonder verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling:

 1. Indien Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert;
 2. Indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Opdrachtgever blijft alsdan, uit hoofde van wanprestatie, verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 3. Indien Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen over voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid blijft uit of onvoldoende is waardoor Opdrachtgever niet langer van Accent in Huis mag vergen dat de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke condities nagekomen wordt.

 

Artikel 10 – Meubelverhuur en eigendomsvoorbehoud

10.1.De door Accent in Huis voor bepaalde tijd geleverde/verhuurde meubels en/of accessoires blijven te allen tijde eigendom van Accent in Huis en mogen niet worden doorverkocht of als betaalmiddel gebruikt worden. Opdrachtgever is niet bevoegd om hetgeen onder eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

10.2. Opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Accent in Huis voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.

10.3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Accent in Huis veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Accent in Huis daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Accent in Huis ter inzage te geven. Ingeval de meubels en accessoires beschadigd of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van Opdrachtgever. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Accent in Huis gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Accent in Huis bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

10.4.Voor het geval Accent in Huis zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Accent in Huis en door Accent in Huis aan te wijzen derden om al die plaatsten te betreden waar de eigendommen van Accent in Huis zich bevinden en deze terug te nemen.

 

Artikel 11 Vrijwaring

11.1. Opdrachtgever vrijwaart Accent in Huis voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Accent in Huis toerekenbaar is. Indien Accent in Huis uit hoofde van derden wordt aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Accent in Huis zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Accent in Huis, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Accent in Huis en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Accent in Huis aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde adviezen, materialen, informatie en documenten berust bij Accent in Huis. Accent in Huis heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12.2 Accent in Huis heeft het recht om beeldmateriaal van gerealiseerde opdrachten/projecten (voor- en nafoto’s en video’s) voor haar (online) portfolio en Social Media doeleinden te gebruiken. Door klant te worden bij Accent in Huis geeft u automatisch toestemming dat deze beeldmaterialen voor (online) portfolio of voor Social Media doeleinden gebruikt mogen worden. Enkel als u hier expliciet geen toestemming voor geeft zal Accent in Huis de beeldmaterialen niet gebruiken.

 

Artikel 13  Toepasselijk recht & Geschillen

 • Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Accent in Huis is Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen, zullen in principe aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement van Accent in Huis, tenzij de wet anders voorschrijft.

Best, juni 2018